torstai 3. maaliskuuta 2016

Karhuvuorten alueilla Kurikan ja Jurvan välissä

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavaehdotuksen oltua maakuntahallituksen käsiteltävänä on tuulivoimahankkeita alkanut putkahdella esiin kuin sieniä sateella Kauhajoella, Kurikassa ja Ilmajoella. Kurikkaan ja Teuvalle suunnitellaan nyt ns. Viiatin tuulivoimahanketta [1]. Se koostuu Lehtivuoren, Rasakankaan ja Saunamaan (Kurikan ja Teuvan puolen) hankkeista sekä Matkussaaren ja Kalistannevan alueista.

Pahimmillaan Kurikan ja Jurvan välinen alue kaavoitettaisiin käytännössä kokonaan teollisen tuulivoiman tarpeisiin. Kauhajoen- ja Koskenkorvantien väliin jäävälle Viiatti-Lintuneva-Joupinkangas-Rourunkangas-Rasakangas-Vuorusneva-Myötämäki -alueelle, noin 101 neliökilometrin alalle tulisi 99 teollisuusluokan voimalaa. Tässä maisemassa kulkisi Jurvasta Kurikkaan menevä Viinatie. Pienemmässä vaihtoehdossa voimaloita olisi 26 kappaletta - näiden kaavapäätöksistä tehdyt kunnallisvalitukset ovat kuitenkin hallinto-oikeuden ratkaistavina.

Hanke vaikuttaisi laajalti myös naapurikunta Ilmajoen puolella, sillä Jurvasta Seinäjoelle täytyisi vetää uusi 110 kV:n sähkönsiirtolinja. Se kulkisi muun muassa Ilmajoen Alajoki-maiseman läpi. [2, 3]

Karhunmaa ja seudun viljelysmaisemaa. Kuva: P. Peltoniemi.

Voimalat eivät olisi mitään pieniä myllyjä, vaan teollisuusluokan laitoksia: niiden kokonaiskorkeus olisi 210-230 metriä ja teho 3-5 MW. Ne näkyisivät - ja kuuluisivat - helposti Jurvan ja Kurikan keskustoihin asti, sillä lähimpien voimaloiden etäisyys niistä olisi vain 4,5-6,5 kilometriä.

Lähes täysin voimaloiden jalkoihin jäisi 2 kilometrin päässä sijaitseva Norinkylä ja 3,5 kilometrin etäisyydellä oleva Kirkonmäki-Hahdonmäki ympäristöineen, samoin kuin Polven-, Pohjois-, Juonen- ja Kampinkylä, Kuusistonloukko, Nopankylä ja Tainuunmäki. Lähimmillään tuulivoimaloita tulisi 600 metrin päähän asutuksesta ja 2 kilometrin säteelle jäisi runsaasti vakituista asutusta.

Täysin hankealueen sisälle jäisi muutama loma-asunto, mutta - "hankealueella ei ole lainkaan vakituista asutusta", kuten YVA eli ympäristövaikutusten arviointiohjelma sanoo [4] - rauhoittavaa, eikö totta?

 Pikku Karhuvuoren laavu. Kuva: P. Peltoniemi.

Mutta jos tuulivoimayhtiö ei välitä ihmisistä, niin entä alueiden virkistys- tai luontoarvoista?

Hankealueella kulkee kaksi seutukunnallisesti merkittävää ulkoilureittiä: Pikku ja Iso Karhuvuorten kautta kulkeva Karhunpolku ja Niinistön suopolku sekä hiihtolatu, samoin kuin Rauhankankaan latureitti ja Säläisjärvi-Polvenkylä -hiihtolatureitistö sekä Pahkakalliolle vievä Pahkapolku.

Alueelta löytyy myös aktiivisessa käytössä olevia suunnistusmaastoja sekä moottorikelkkareitti. Siellä on Leijonalaavu, Rauhankankaan ja Pikku Karhuvuoren laavu sekä Kurikan korkeimman vuoren, Pikku Lehtivuoren laavu (191 m meren pinnan yläpuolella). Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös Botniaringin moottorirata ja Lintuharjun ampumarata.

Paulapieksujen laavu Pikku Lehtivuorella. Kuva: P. Peltoniemi.

Teollisuustuotantoon suunnitellulla alueella on myös kaksi Natura 2000 -aluetta: vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluva Pässinrämäkkä ja lehtojensuojeluohjelmaan kuuluva, luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue Isokorpi. Siellä sijaitsee myös arvokas kallioalue, Iso Karhuvuori. Matkailullisesti tärkeä ja vetovoimainen virkistyskohde, Niinistönjärven alue erämaisine maisemineen, jäisi käytännössä tuulivoimaloiden keskelle.

Nousu Iso Karhuvuorelle. Kuva: P. Peltoniemi.

Hankealueella on ainakin kaksi pohjavesialuetta, yhteensä se sivuaa tai leikkaa viittä. YVA-arviointiohjelmaa koskevassa yleisötilaisuudessa tuulivoimayhtiön mukaan "betonia laitetaan perustuksiin oikein reilusti". Ehkä tämä oli tarkoitettu maansiirtourakoitsijoille - tai ehkä tämä on erityisesti tarpeen pohjavesialueelle tuulivoimaloita rakennettaessa?

Entä sitten linnut, lepakot, liito-oravat ja muut eläimet? Tai alueen kulttuurihistorialliset löydöt ja muinaisjäännökset - otetaanko ne todella huomioon YVAssa ja hankkeessa? YVA-ohjelman perusteella muuttunut YVA-arviointiselostus on parhaillaan nähtävänä kahden kuukauden ajan ja siitä voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja viimeistään 10.9.2015 mennessä Ely-keskukselle [1]. - P. P.


PS.
Ympäristö.fi-sivuston mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiohjelmasta kirjallisen mielipiteensä viimeistään 16.4.2015 mennessä joko sähköisesti kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai osoitteella Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus, PL 77, 67101 Kokkola. Viitteeksi tulee laittaa Viiatin tuulivoimahanke / Arja Koistinen.

Sivustolle on täydennetty myös tieto asukaskyselystä 9.3.-16.4.2015: Asukkaiden näkemyksiä hankkeesta selvitetään YVA-konsultin (Sito Oy) tekemällä kyselyllä. Kyselyyn voi vastata osoitteessa https://my.surveypal.com/viiatintuulivoimaYVA. Vastaaminen ei korvaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle annettavaa kirjallista mielipidettä.

PPS. 04.06.2015:
YVA-viranomaisen lausunto, johon myös mielipiteet on vedetty yhteen, on luettavissa Ympäristö.fi-sivuilta. Kannattaa tallentaa tiedosto koneelle. 

PPPS. 15.07.2015:
YVA-ohjelma on muuttunut. Kuulutus ja uusi arviointiselostus (osat 1, 2, 3, 4 ja kartat) ovat nähtävillä 15.7.-10.9.2015 Kurikan kaupungin, Kauhajoen kaupungin ja Teuvan kunnan virallisilla ilmoitustauluilla sekä kirjastoissa, myös Jurvassa. Arviointiselostusta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 26.8.2015 klo 17.30 Kurikan paloaseman auditoriossa (Tossutie 4, Kurikka). Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja viimeistään 10.9.2015 mennessä osoitteeseen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 Kokkola tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Viitteeksi tulee laittaa diaarinumero EPOELY/608/2015.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
JK 10.03.2016:
Matkussaaren ja Kalistannevan tuulivoimaa koskevat osayleiskaavat ovat esillä Kurikan kaupungissa 14.03.2016 asti.

Kurikan ympäristölautakunta on kokouksessaan 15.12.2015 päättänyt asettaa tuulivoimaa koskevat oikeusvaikutteiset osayleiskaavaehdotukset nähtäville MRL 65§ mukaisessa tarkoituksessa seuraavissa kaavoituskohteissa:

1) Matkussaaren tuulivoimapuistoalue sijaitsee Kurikan kaupunkikeskustasta noin 8 km länteen. Alueelle on kaavaehdotuksessa määritelty 30 tuulivoimalan kokonaisuus.
2) Kalistannevan tuulivoimapuistoalue sijaitsee Kurikan kaupunkikeskustasta noin 8 km lounaaseen. 

Alueelle on kaavaehdotuksessa määritelty 36 tuulivoimalan kokonaisuus. Ehdotusasiakirjat ovat nähtävänä ajanjaksolla 10.2.-14.3.2016 sähköisenä Kurikan kaupungin kotisivuilla sekä Kurikan kaupungin teknisellä osastolla osoitteessa Linjatie 55 A.

Osallisilla on mahdollisuus antaa muistutus Kalistannevan tai Matkussaaren osayleiskaavaehdotuksesta. Muistutukset toimitetaan 14.3.2016 mennessä kirjallisesti osoitteeseen Kurikan kaupungin kirjaamo, Kärrytie 1, 61300 Kurikka tai postitse Kurikan kaupunki, Kirjaamo, PL 500, 61301 Kurikka. Osayleiskaavojen esittelytilaisuus järjestetään Paloaseman auditoriossa (Tossutie 4) torstaina 25.2.2016 klo 18:00 - 20:00. Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Viitteet

[1] Ympäristö.fi (2015). Viiatin tuulivoimahanke, Kurikka, Teuva. Saatavilla: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Viiatin_tuulivoimahanke_Kurikka_Teuva/Viiatin_tuulivoimahanke_Kurikka_Teuva%2832781%29
[2] Sito (2015). Viiatin tuulivoimahanke. Ympäristövaikutusten arviointiselostus. 19.06.2015. Osa 1, sivut 1-35. Saatavilla:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Viiatin_tuulivoimahanke_Kurikka_Teuva/Viiatin_tuulivoimahanke_Kurikka_Teuva%2832781%29
[3] Takalampi, Arto (2016). Voimajohtolinjaus sapettaa. Ilkka 03.03.2016.
[4] Huhtinen, Timo (2015). Viiatin tuulivoimahanke. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Sito. Saatavilla: http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B02D0E14F-2CA8-4A61-A08D-8BDBF2BB79C3%7D/107263

Julkaistu 11.03., päivitetty tekstiä (sekä lisätty PPS 04.06. ja PPPS 15.07.2015), JK 10.03.2016 ja Pahkakallio-vuoren sijaan 08.04.2017.

2 kommenttia:

  1. En nyt tekstii ota kummemmin kantaa, mutta pieni virhe pisti silmään. Pahkapolku ei kierrä pahkavuorella, vaan pahkakalliolla viitalankylässä noin 3-4km päässä pahkavuoresta, eikä sähkölinja tulisi sen alueelle.

    VastaaPoista
  2. Pahkakallio korjattu tekstiin, kuten linkatusta kartasta ilmenee.

    Sähkölinjoistahan tässä oli puhetta vain Ilmajoen Alajoki-maiseman osalta.

    VastaaPoista

Kiitos kommentistasi! Vain asiapitoiset kommentit julkaistaan.